Společné jmění manželů

I přesto, že jste si nepůjčili žádné peníze, vymáhá na vás věřitel splacení dluhu za vašeho manžela či manželku? Ano, bohužel je to možné, a to díky společnému jmění manželů. Společné jmění může vzniknout pouze a výlučně jen mezi manžely. V případě, že si během trvajícího manželství vezmete půjčku, jste vůči věřiteli vázáni oba společně a nerozdílně. To bohužel platí i v případě, že si půjčku vezme jen jeden z manželů, a to i bez vědomí toho druhého.

Jeden konkrétní případ za všechny:

Paní Alena, která v současné době žije v azylovém domě pro matky s dětmi, je na mateřské dovolené a má dvě děti. S manželem žili ve společné domácnosti, po narození druhého dítěte se začalo objevovat domácí násilí. Situace se zhoršovala, a Alena se proto rozhodla od manžela odejít. V té době obdržela první upomínku, tedy první informaci o tom, že její manžel dluží peníze. Ona sama nikdy žádnou smlouvu nepodepsala. Až po přestěhování do azylového domu začaly postupně přicházet další výzvy k zaplacení, a to i na její jméno. Postupně odhalovala zadluženost svého manžela, a tedy i svoji. Manžel ji uvedl do všech smluv, které uzavřel, a protože v té době pracovala, uváděl i jejího zaměstnavatele a výši příjmu. Téměř všichni věřitelé začali dluh vymáhat i po ní. Exekutor, i když to právně není zcela v pořádku, jí zablokoval celý účet, kam až doposud přicházely peníze, které jsou vypláceny v mateřství, a dětské přídavky. Alena tak zůstala dva měsíce zcela bez prostředků, a tak vznikl dluh i na nájmu u azylového domu i u známých, protože Alena potřebovala zaplatit nezbytné životní potřeby, především jídlo pro děti. Situace je velmi vážná a Alena stále neví, kolik dluhů vlastně „má“ a v jaké výši. Nemá žádné smlouvy či podklady, vše zjišťuje pouze postupně z upomínek, které přicházejí. Situace je velmi vážná a může se táhnout spoustu let. Začlenění Aleny do pracovního procesu a opuštění azylového domu bude kvůli dluhům velmi obtížné.

Jaké jsou možnosti a jak to s tím společným jměním vlastně je? Nelze uzavřít manželství, aniž by alespoň v některém okamžiku jeho trvání nevzniklo společné jmění manželů. Je možné zužovat nebo rozšiřovat jeho rozsah, ale nelze vznik společného jmění vyloučit nebo se „dohodnout“ na jeho zrušení po dobu trvání manželství.

Co do společného jmění manželů (SJM) patří?

a) Veškerý majetek nabytý některým z manželů nebo jimi společně po dobu trvání manželství. Patří sem věci movité i nemovité, pohledávky, jiná práva, která nejsou spjata s osobou některého z manželů, a jiné hodnoty ocenitelné penězi (cenné papíry, pohledávky z vkladových a jiných účtů, z vkladových listů). Existují i výjimky, jako například majetek získaný dědictvím nebo darem pouze u jednoho z manželů, věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, nebo věci vydané v restituci majetku jednoho z manželů před uzavřením manželství atd. Předmětem SJM nejsou práva osobnostní, tedy taková, která jsou neoddělitelně spjata s osobou jednoho z manželů.

b) Do SJM patří i závazky, které některému z manželů nebo oběma společně vznikly za trvání manželství. Jedná se například o závazky ze smlouvy o půjčce nebo ze smlouvy o úvěru atd. I zde existují výjimky. Nepatří sem závazky, které se týkají majetku náležejícího výhradně jednomu z manželů, nebo ty, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů.

Máte nějaké možnosti se ze společných závazků vyvázat? Zpětně tato možnost bohužel neexistuje. Bývalí manželé se v případě společných majetkových práv, pohledávek a společných závazků podílejí na jejich vyrovnání rovným dílem. Nicméně je možné požádat o zúžení společného jmění manželů soudní cestou. Soud o zúžení vlastnictví rozhoduje ve dvou případech, a to vždy na návrh jednoho z manželů. Za prvé ze závažných důvodů, např. když jeden z manželů nehospodárně nakládá s majetkem na úkor rodiny, zejména na úkor nezletilých dětí. Za druhé v případě, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti.

I přesto, že budete mít SJM zúžené, nesmíte zapomenout na svou povinnost o této věci vždy informovat věřitele, pokud žádáte o půjčku. Pokud věřitele řádně neinformujete, nemusí na to při případném vymáhání pohledávky brát zřetel.

vaspodpis.cz